Kære alle, 

hermed annonceres at generalforsamling 2022 indkaldes jvf. vedtægter og afholdes d. 4.februar 2022 kl. 19.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen omfatter jvf vedtægterne min. følgende følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af retningslinjer for kontingent
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af en revisor.
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Køge-Herfølge Jagtforening