Generalforsamling i klubhuset fredag d. 8.oktober kl. 19

Generalforsamling

Klubhuset

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har lavet et forslag til nye vedtægter, som kan læses på hjemmesiden.https://khjagt.dk/vedtaegter/

Medlemmer som ønsker Årstegn, skal snarest meddele dette til kassereren.

Der serveres en sandwich i pausen.

Dette er den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i februar, men grundet Covid-19 er blevet udsat 2 gange.

Mårhund på Sjælland!!

Fra Mail/beretning fra Jesper Kjær Illemann, konsulent regulering i DJ

Nederst i denne mail ses et billede taget af et vildtkamera ved Ringsbjerg sydvest for Køge. Billedet giver anledning til at tro, at der findes mårhund i området. Det er det første kendte billede, der kan underbygge rygter om deres tilstedeværelse på Sjælland. Der er omgående taget skridt til udvidet og målrettet overvågning.

Der er naturligvis taget kontakt til Miljøstyrelsen (MST) og Naturstyrelsen (NST) for at informere om det, men det er meget vigtigt, at få lokale jægere gjort opmærksomme på muligheden for at støde på mårhund i forbindelse med bukkejagten. Desuden gerne at der vil blive taget initiativ til at etablere mere overvågning for mårhund.
Overvågningen kan foregå i forbindelse med i forvejen opsatte vildtkameraer, hvor der tilføjes lokkemad til mårhund, eller vildtkameraer kan opsættes hvor mårhunden gerne vil færdes i kombination med lokkemad/bait.

Hvis man ser, eller mener at se mårhund, har det stor betydning, at man tager et billede hvis muligt. Det gælder også trafikdræbte dyr. Enhver observation skal videregives til DJ, MST eller NST´s lokale enhed – vildtkonsulenten.

Der er vedhæftet en længere informerende tekst, der beskriver hvorledes den praktiske overvågning og jagt/regulering kan gennemføres. 

Kort praktisk information
Da der ikke er nogen kendt bestand, og dermed kuld, på Sjælland, kan mårhunde uden videre nedlægges året rundt. Altså også i forbindelse med f.eks. bukkejagt. Det kræver ingen forudgående tilladelser at nedlægge mårhund fra solnedgang til solopgang. Desuden må anvendes håndholdte termiske kikkerter til opsporing af mårhund og lysforstærkende sigtemidler til regulering på anlagte foderpladser jf. Vildtskadebekendtgørelsens §8.

Der gælder særlige regler for anvendelse af lokkemad/bait i fælder og på foderpladser. Det betyder, at anvendelse af andre produkter end vegetabilske eller hunde-kattefoder, afhænger af forudgående tilladelse fra MST. Denne søges ved at skrive til specialkonsulent i MST, Mariann Chriel: machr@mst.dk. Ansøgning skal indeholde: navn, adresse telefonnummer, mailadresse og angivelse af foderpladsens position (angivelse på kort eller ved koordinater). Hent evt. skema på denne side. Manglende ansøgning/tilladelse har givet anledning til politianmeldelse.
Mårhunde nedlagt på øerne skal have udtaget min. 50 gram muskel (stykke af for- eller bagben) til DNA-undersøgelser. Undersøgelserne er vigtige for at klarlægge dyrets familierelationer og dermed årsag til tilstedeværelse på øerne. Prøven emballeres i frostpose og afleveres til den lokale vildtkonsulent eller sendes, gerne frossen og isoleret, til DTU Center for diagnostik hvor der også hentes indsendelsesblanket. Prøven skal være fulgt af kontaktoplysninger på indsender samt sted for nedlæggelse.

 

Jesper Kjær Illemann, konsulent regulering i DJ, tager gerne imod indberetninger eller spørgsmål til indsatsen – jki@jaegerne.dk

Information til jægere vedr

Regulering af rågeunger

I perioden fra den 1. maj til den 15. juni er det muligt at regulere rågeunger, hvis man har fået en tilladelse fra Naturstyrelsen.

Vi har igen i år fået reguleringstilladelser på en række destinationer i Køge Kommune.

Hvis du er medlem af klubben og ønsker at deltage i reguleringen, og i øvrigt opfylder reglerne for regulering, kan du få tilladelsen og oversigten over div. Kolonier vi må regulere.

Henv. :  vilstrup47@gmail.com

 

Riffelindskydning / træning – April 2021

Fredag kom vi endelig i gang med vores riffelskydninger på skydebanen ved Flyvestation Skalstrup. Som bekendt har vi de sidste 2 år været plaget af aflysninger. Dels grundet istandsættelse af banen og så corona-situationen sidste år. Forhåbentlig kan vi i år gennemføre fuldt program på sikker vis.

Skydebanen i Skalstrup er et godt og sikkert sted at komme, idet de fysiske rammer og forsikringsforhold er i orden. På 100-meter banen var der opsat 2 bukkeskiver og 6 pladser med ringinddelte indskydningsskiver. Der var mulighed for at anvende 2 opsatte skydebænke for de, der har svært ved at ligge ned eller måske komme op igen, ligesom der kunne trænes liggende, siddende og stående skydning.

Som vi havde anmodet om, fremgik det, at skytterne var flinke til at skyde et begrænset antal skudserier, og derefter køre hjem igen uden for meget social kontakt. Det skal nævnes, at såfremt man vælger at møde op f.eks. kl. 1800, vil der være mulighed for at skyde lidt mere, og der vil være mere ro på.

Som noget nyt er riffeludvalget via lejekontrakten med Forsvarets Ejendomsstyrelse pålagt at notere fulde navn på skytter og ident.nr. på de våbentilladelser, der fremvises. Dette af sikkerhedsmæssige og evt. erstatningsmæssige årsager. Til vores eget brug har vi altid tidligere noteret navn og telefonnummer på en deltagerliste, der så fulgte regnskabsbilaget for arrangementet. Nu vil der blive udfærdiget en fælles liste, hvor der noteres fulde navn, telefonnummer, ident. nr. på de fremviste våbentilladelser. KHJ opbevarer deltagerlisterne og skal kun på forlangende kunne fremvise listerne overfor Forsvaret indtil 6 måneder efter lejemålets ophør. Forsvaret har endvidere ret til at evt. at videregive en udleveret deltagerliste til politiet eller andre myndigheder. Dette bevirker, at vores deltagerliste nu falder ind under Datatilsynets regler om registrering af personfølsomme oplysninger og den oplysningspligt og vejledning m.v., der følger med.

Ved indskrivning på skydebanen får den enkelte skytte nu af hensyn til oplysningspligten stukket en skrivelse i hånden. Uanset hvad, henstilles til, at den enkelte læser denne skrivelse inden skydningen påbegyndes. Papirerne kan beholdes eller afleveres igen efter gennemlæsning. Det bemærkes, at der ved indskrivning ikke noteres fødedato, PNR eller særlige personfølsomme oplysninger. Oplysningerne gøres ikke søgbare elektronisk.

Næste skydning er fredag d. 23. april kl. 1600 – 2000. Vel mødt.

Riffeludvalget/Finn O.

Sponsorat – såning af vildtstribe

Vi har fået sået en vildtstribe på vores område og DJ Køge-Herfølge Jagtforening takker for sponsorat fra Bæver Naturbyg v/ Morten Glentemose. Der er brugt en bestøverbrak blanding og hvor landmandens blomsterblanding er blandet i. I alt ca 25 forskellige arter.

I kan læse mere om tilsvarende muligheder her: BÆVER NATURBYG

 

1. April 2021

Denne ”specielle” dato plejer vi gerne at markere. Igen i år er det nyjægerne, vi gerne vil forfordele. 

Der tilbydes afskydning af en råbuk på premier morgenen den 16. maj. Man er i denne sammenhæng nyjæger, hvis man har erhvervet riffeltegn indenfor de sidste 3 år.

Lodtrækningen blandt de indsendte sker den 1. april  kl. 12.00.

Tilmelding sendes til :  vilstrup47@gmail.com

Køge-Herfølge Jagtforening